A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Osrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych

świadczenia rodzinne

 

 

 

Zasady udzielania pomocy

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1952)
 2. rozporządzenie rady ministrów z dnia 07 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych  (Dz.U.  z 2015 poz. 1238 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania
  w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i
  oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466)

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

  ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne. Przyznanie świadczeń rodzinnych uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.
  Obowiązuje kryterium dochodowe 674 zł/764 zł na osobę w rodzinie. Obecnie obowiązuje dochód z roku 2016.

 1. świadczenia opiekuńcze – uzależnione od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 • zasiłek pielęgnacyjny – wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:

 1. dziecku niepełnosprawnemu z orzeczoną niepełnosprawnością
 2. osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym, osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym jeśli niepełnosprawność powstała  do ukończenia 21 roku życia
 3. osobie, która ukończyła 75 lat.

Powyższe świadczenie nie przysługuje:

 1. jeżeli członkowi rodziny zamieszkałemu za granicą przyznano tożsame świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby
 2. osobie pobierającej dodatek pielęgnacyjny z ZUS
 3. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
  przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. Przysługuje na okres zasiłkowy.

Obowiązuje kryterium dochodowe 764 zł na osobę w rodzinie. Obecnie obowiązuje dochód z roku 2016.

 • świadczenie pielęgnacyjne
  przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. W orzeczeniach tych dodatkowo powinny być wpisane wskazania o konieczności:
  a. stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  b. stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie przysługuje w wysokości 1477 zł miesięcznie (od 1 stycznia 2018r ).

Świadczenie nie przysługuje jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
 2. osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim lub została umieszczona w rodzinie zastępczej, w specjalistycznym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki
 3. osoba w rodzinie ma prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie.
 1. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
  jednorazowe świadczenie wypłacane w wysokości 1 000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Przysługuje matce, ojcu dziecka lub opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecku.

Obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 1 922 zł na osobę w rodzinie. Obecnie obowiązuje dochód za rok 2016.

 1. świadczenie rodzicielskie
  przysługuje matce lub ojcu dziecka w przypadku braku uprawnień do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego(wyjątek stanowią osoby pobierające zasiłek macierzyński z Urzędu Pracy). Przysługuje w wysokości 1 000 zł miesięcznie przez okres 52 tygodni od urodzenia dziecka.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca listopada br, do miesiąca października roku następnego.

 

Okres zasiłkowy 2018/2019

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane – od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

(UWAGA wnioski złożone w grudniu: świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)

powrót
 • Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnyvh
 • Karta Dużej rodziny
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Policja Wysokie Mazowieckie
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl